Utstillerreglement

Utstillerreglement for Nannestadfestivalen

1.     Påmelding, registrering og fakturering

 1. Påmelding skjer på e-post til stand@nannestadfestivalen.no.
 2. Påmelding skal inneholde beskrivelse av varer/tjenester som skal selges, ønsket størrelse på stand, strømbehov, kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer.
 3. Ved bekreftelse av inngått avtale om standleie med Nannestadfestivalen, sender Nannestadfestivalen faktura for standleie og strøm.
 4. Flere produsenter kan avtale å dele stand. Den som blir oppgitt som kontaktperson ved påmelding er fakturamottaker og ansvarlig for standen.

2.     Avbestilling av standplass

 1. Utstilleren hefter for 25 % av den totale standleien ved avbestilling tidligere enn 14 dager før festivalen, og hefter for den totale leien av stand hvis påmeldingen trekkes senere enn 7 dager før festivalen åpner.

3.     Tildeling av plass

 1. Nannestadfestivalen avgjør hvem som får plass og hvor. Plassering foretas etter beste skjønn og vurdering og kan ikke påklages.
 2. Avslag på søknad om plass kan ikke påklages.
 3. Manglende betaling fører til at plassen blir strøket.
 4. Framleie er ikke tillatt.
 5. Flytting eller utvidelse av stand kan kun skje etter avtale med Nannestadfestivalen.

4.     Ankomst/parkering/avreise

 1. Utstillere skal ved ankomst henvende seg til Nannestadfestivalens infotelt ved Nannestad bygdemuseum. Her får dere utstillerkontrakt til singering, anvisning av plass, parkeringsbevis og generell informasjon. Ingen må stille opp på sin tildelte plass uten å ha fått denne anvist av arrangør.
 2. Området er åpent for opprigging kl 08-1030 lørdag og for nedrigging kl 16-18 søndag. Det vil vanligvis også være mulig å rigge fredag kveld etter avtale med arrangør.
 3. Parkering skal skje på plass angitt av parkeringsvaktene og med synlig parkeringsbevis i frontruta. Feilparkerte biler taues bort på eiers regning.
 4. Biltrafikk på festivalområdet er ikke tillatt i festivalens åpningstid.
 5. Det er ikke tillatt å overnatte på festivalområdet.

5.     Åpningstider og salg

 1. Alt salg skal foregå på standen, dette gjelder også loddsalg og utdeling av smaksprøver og reklamemateriell.
 2. Skilt og reklame skal holde seg innenfor det tildelte området. Arrangøren forbeholder seg retten til å fjerne uønsket reklame.
 3. Ordinære åpningstider for boder og stands er lørdag kl 11.00 – 16.00 og søndag kl 12.00 – 16.00. Ved avtale vil det være mulig å holde åpent fredag kveld. Alle utstillere forplikter seg til å ha bemannet stand i hele åpningstiden, med mindre annet er avtalt med Nannestadfestivalen.

6.     Teknisk utstyr

 1. Alt teknisk utstyr skal være godkjent. Skadet eller ikke godkjent utstyr skal umiddelbart fjernes fra området.
 2. Dersom egne skjøteledninger/elektrisk utstyr skal benyttes må dette være tilpasset utendørsbruk.
 3. Nannestadfestivalen kan uten begrunnelse fjerne teknisk utstyr som kan være fare for publikum etc. Utstiller er forpliktet til å følge Nannestadfestivalen sine henvisninger for tilkobling av utstyr. Dersom Nannestadfestivalens pålegg om utstyr ikke følges, vil utstiller bli bortvist.

7.     Brannsikkerhet

 1. Alle utstillere skal ha med seg egnede slukkemidler, dvs. brannslukningsapparat tilpasset standens brannklasse. I tillegg gjelder følgende for stands med åpen ild eller matproduksjon:
 2. Bålpanner og grill: Pulverapparat på minst 6 kg ABC-pulver, skum- eller vannapparat på minst 9 liter eller 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A.
 3. Matlaging med frityr/matoljer: Brannslukker skum/frityr 6 liter ABF
 4. Grillpanner med propangass (LPG): Pulverapparat på minst 6 kg ABC-pulver
 5. I tillegg må utstillere som benytter propangass (LPG) sørge for at utstyr, slange og regulator er i forskriftsmessig stand. Propanslanger skal være av propanbestandig materiale og største tillatte slangelengde (fra påkobling utstyr og regulator) er 1,5 meter. Skift slange hvert 3. år. Se for øvrig Gassvettreglene.

8.     Avfall

 1. Utstiller må selv sørge for at det er ryddig både inne i og utenfor egen stand. Søppel skal umiddelbart sorteres og legges i tilhenger mot bussholdeplassen. Alle pappesker flatpakkes.
 2. Spesialavfall som f.eks. matolje skal fjernes av utstiller.
 3. Dersom utstiller reiser uten å rydde opp, vil utstiller bli belastet kr 1000 for opprydding.

9.     Salg

 1. Det er kun tillatt å selge produkter som er oppgitt ved påmelding. Det er ikke lov å selge softgun, fjær/luftvåpen, kastestjerner, sverd, kinaputter, springkniver o.l., piratkopier, artikler med narkotikasymbol og andre upassende og ulovlige varer. Dette gjelder også salg eller distribusjon av varer som forsøpler området i stor grad. Dersom dette ikke overholdes kan utstiller bli bortvist.
 2. Utstillere som har næringsmiddel som smaksprøver eller salgsvarer i sitt varesortiment, må selv sørge for å søke Mattilsynet om godkjenning for salg av næringsmidler. Kontakt ditt lokale Mattilsynskontor på 22 40 00 00 eller gå inn på altinn.no. Dersom denne godkjenning ikke foreligger, kan det føre til bortvisning fra Nannestadfestivalen.
 3. Utstillere som skal selge næringsmidler må ha egen avfallsbøtte i tilknytning til stand.
 4. Hver utstiller må føre kassedagbok eller ha kassaapparat i henhold til de retningslinjer som likningsmyndighetene har satt.
 5. Ellers gjelder politivedtektene og forskrift om handel utenom fast utsalgssted for Nannestad kommune.

10.  Opptreden

 1. Nannestadfestivalen krever høflig og omgjengelig opptreden av alle selgere/utstillere og deres representanter. Stand skal ikke betjenes av berusede personer. Selgere/utstillere må rette seg etter pålegg gitt av Nannestadfestivalen. Dette kan blant annet gjelde regulering av lydnivå på lydanlegg på stand. Utstillere som ikke følger arrangementets retningslinjer kan bli bortvist.

11.  Ansvar

 1. Hvis Nannestadfestivalen på grunn av force majeure; uforutsette forhold som brann, flom eller liknende, ikke kan gjennomføres, vil innbetalt beløp ikke bli refundert
 2. Hvis Nannestadfestivalen må avlyses p.g.a. for liten påmelding refunderes alle innbetalte beløp.
 3. Tvister om forståelse av inngått avtale mellom arrangør og utstillere avgjøres av en voldgiftsnemnd. Bestemmelse i lov om rettergangsmåte for tvistemål kapitel 32 om voldgift anvendes.
 4. Utstiller må selv skaffe de nødvendige forsikringer for sine varer og sitt utstyr.
 5. Nannestadfestivalen er ikke ansvarlig for tyveri av eller skade på utstillings- og salgsgjenstander, utstyr, kjøretøy eller liknende. Festivalen stiller ikke med nattevakt, så utstyr etterlates på eget ansvar. Festivalen kan ikke i ettertid bli holdt ansvarlig for tredjeparts skader eller liknende.

12.  Sanksjoner ved brudd på reglementet

 1. Brudd på reglementet vil kunne føre til umiddelbar bortvisning fra Nannestadfestivalen. Slik bortvisning gir ingen rett til klage eller refusjon av innbetalt avgift eller erstatning av tapt fortjeneste, og vil også medføre at utstilleren ikke er velkommen på Nannestadfestivalen påfølgende år. For øvrig gjelder bestemmelsene i Politilovens § 11, 4-7. ledd og den plikt enhver har til å etterkomme politiets gitte pålegg under håndhevelsen av ro og orden på offentlig sted, herunder festivalområdet, jfr. Politilovens §§ 5 og 7.

 

 

Nannestad, 30.4.2018

Nannestad festivalforening